Unia Europejska

                 

Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.
 
 
 
 
WYNIKIFabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.

  
Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.
 
 
 
 
 
Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.
 
 

 
 
 
 
 
Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063399
 

WYNIKI

 
 
 
 
 
 
 
 
Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062341

 


 

Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.
 
 
 
LINK :
 
  

 
 
 
Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, poszukuje w 2017 roku wykonawcy przewidzianego w ramach projektu.
 
 
 
LINK :
 
 

 

                 

 
 

Mebelux Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

Projekt nr POPW.01.04.00-28-0006/17: Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX Sp. z o.o.: w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję II  Etap

 

 

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w Mebelux Sp zoo  po roku 2018 poprzez wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 331 400,00 zł

 

 

Umowa nr POPW.01.04..00-28-0027/15-00 o dofinansowanie Projektu nr
 
 POPW.01.04.00-28-0027/15
 
„Wykorzystanie procesów wzorniczych w Mebelux Sp z o.o.”
 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
 
Działania 1.4 Wzór na konkurencję
 
I Etap
 
 
 
OPIS PROJEKTU:
 
Tytuł projektu: Wykorzystanie procesów wzorniczych w Mebelux Sp z o.o.
 
W ramach audytu zostaną przeprowadzone następujące działania analityczne:
 • Analiza wzornicza w zakresie oferty produktowej/usługowej
 • Analiza wzornicza w zakresie modelu biznesowego
 • Analiza wzornicza w zakresie technologii
 • Analiza wzornicza w zakresie struktury organizacyjnej
 • Analiza wzornicza w zakresie procesów komunikacji
 • Analiza wzornicza w zakresie strategii marketingowej
 • Analiza wzornicza w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów w branży, w której działa beneficjent
 • Analiza wzornicza w zakresie zarządzania wzornictwem
 • Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego
 • Opracowanie raportu (strategii wzorniczej) z przeprowadzonych audytu wzorniczego, który zawierałby:
  • ogólna charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej
  • ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierającego co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów i trendów rynkowych
  • określenie kluczowych  w kontekście firmy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek firmy
  • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa  przez firmę oraz jego potencjału w tym zakresie
  • zdefiniowanie problemów wzorniczych firmy, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów  biznesowych w przedsiębiorstwie
  • rekomendacje dalszych szczegółowych działań firmy
 
 
 
CELEM PROJEKTU jest zwiększenie potencjału Mebelux Sp z o.o. w zakresie umiejętności zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności, co przełoży się na wdrożenie nowych i znacząco ulepszonych produktów w roku 2017.
 
 
 
ZNACZENIE PROJEKTU DLA DALSZEGO ROZWOJU FIRMY
 
Firma zaplanowała wprowadzenie szeregu działań rozwojowych w swojej firmie w najbliższej przyszłości. Można je podzielić na 3 grupy:
 1. Nowy produkt - nowa kolekcja mebli
 2. Nowe rynki- wejście na rynek klientów indywidualnych
 3. Zmiana sposobu komunikowania się z potencjalnym klientami- m.in. sprzedaż przez internet.
 
Realizowany projekt będzie miał wpływ na powyższe działania. Przeprowadzenie pełnego procesu analitycznego oraz przygotowanie strategii uwzględniającej potrzeby firmy przyczyni się do wdrożenia w/w działań rozwojowych w firmie.
 
 
 
PLANOWANE EFEKTY
 
W wyniku realizacji projektu firma osiągnie następujące efekty:
 1. Wdrożenie do produkcji nowego produktu- nowa kolekcja mebli
 2. Poprawa wzornictwa i jakości mebli oferowanych przez firmę
 3. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 3% rocznie
 
 
 
Całkowita wartość projektu:142 680,00
Wkład EFRR- nie większy niż 98 600,00
 

                 

 
 
 
Umowa o dofinansowanie projektu
 
poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie MEBELUX SP Z O.O.

Nr UDA-RPWM.04.02.00-28-0088/16
 
w ramach
 
Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna"
 
Działania 4.2 - "Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP"
 
Poddziałania... - "................................"
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
na lata 2014-2020
 
Aneks nr UAD-RPWM.04.02.00-28-0088/16-01
 
 
 
OPIS PROJEKTU:
 
Tytuł projektu: Wykorzystanie procesów wzorniczych w Mebelux Sp z o.o.
 
1. Wymiana oświetlenia wewnętrznego- LED
2. Wymiana silników elektrycznych maszyn i urządzeń
3. Wymiana oświetlenia zewnętrznego- LED
4. Panele fotowoltaiczne
 
Etapy realizacji projektu:
-złożenie wniosku
-podpisanie umowy
-wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konk.
-zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac
-realizacja prac zgodnie z harmonogramem
-zakończenie projektu i podpisanie protokołu końcowego
-końcowe rozliczenie
 
 
 
CELEM PROJEKTU jest Zwiększenie efektywności energetycznej fabryki MEBELUX sp. z o.o. w roku 2017
Niższe koszty funkcjonowania fabryki MEBELUX sp. z o.o. w roku 2017
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w fabryce MEBELUX sp. z o.o. w roku 2017
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska po roku 2017
 
 
 
PLANOWANE EFEKTY
 
W wyniku realizacji projektu firma osiągnie następujące efekty:
 
1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
 
Całkowita wartość projektu: 889 164,46 zł
Współfinansowanie UE w kwocie: 614 463,24 zł

Jeśli potrzebujesz
materiałów?

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami!

Mebelux sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9, 14-100 Ostróda
tel. +48 89 646 12 22   -   e-mail: mebelux@mebelux.com.pl